§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWW”  określają zasady, na podstawie których „Kupujący” będzie zamawiał, a Nordes Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 113, zwany dalej „Nordes”, będzie wykonywał usługę montażu kontraktowego modułów elektronicznych, zwanych dalej „Moduły”.
 2. Wszelkie odstępstwa od OWW wymagają pisemnego potwierdzenia przez obie strony.
 3. Wszystkie Moduły będą wykonywane zgodnie z normą IPC-A-610-E.

 

§2. Poufność.

 1. Każda ze Stron Umowy jest zobowiązana do zachowania poufności informacji dotyczących warunków umowy.
 2. Nordes zobowiązuje się do zachowania poufności otrzymanej dokumentacji technicznej i technologicznej, które zostały jej ujawnione przez Kupującego oraz do nieudostępniania  ich osobom trzecim, bez pisemnej zgody Kupującego. Powyższe zobowiązania nie dotyczą pracowników oraz współpracowników Nordes. Jeżeli indywidualne umowy nie stanowią inaczej, okres zachowania poufności dotyczy okresu obowiązywania umowy.
 3. Każda ze stron dopuszcza możliwość podpisania indywidualnej umowy o zachowaniu poufności.
 4. Strony zobowiązują się do ochrony poufnych danych przynajmniej w tym samym stopniu i w ten sam sposób, w jaki Strony chronią swoje własne dane tego typu.

 

§3. Dokumentacja techniczna i technologiczna.

W skład dokumentacji potrzebnej do wykonania OWW wchodzą:

 1. Wykaz komponentów (BOM) zawierający:
  1. typ, wartość, tolerancja, ilość komponentu, obudowa, desygnator,
  2. wszystkie istotne dla Zamawiającego parametry komponentów,
  3. preferowany producent,
 2. Dokumentacja techniczna PCB zawierająca:
  1. dane technologiczne PCB (możliwości wykonania znajdują się na stronie Nordes w zakładce PCB)
   • Materiał
   • Grubość płyty
   • grubość miedzi
   • pokrycie powierzchni (HAL leadfree, HAL tin lead, złoto)
   • opis (TAK/NIE, strona TOP, strona BOTTOM)
   • soldermaska
   • wymiary
  2. dokumentacja PCB zawierające następujące pliki warstw (pliki Gerber):
   • gto –  warstwa opisowa górna
   • gts –  warstwa soldermaski górna
   • gtl –  warstwa elektryczna górna
   • gbo – warstwa opisowa dolna
   • gbl – warstwa elektryczna dolna
   • gbs – warstwa soldermaski dolna
   • gko – warstwa obrysu płytki
   • gbp – warstwa pasty dolna
   • gtp – warstwa pasty górna
   • drr – owierty
  3. Punkty referencyjne ( fiducial marks )
   • Punkty referencyjne powinny znajdować się na każdej płycie w ilości min. 2szt/płyta. Mogą mieć kształt koła, kwadratu, krzyża pojedynczego. Dookoła punktu należy pozostawić min. 1mm pola bez soldermaski.
  4. Wymiary PCB
   • Maksymalny wymiar formatki dla SMD wynosi 500 x 1480 [mm] [1]
   • Marginesy 5mm po dłuższych stronach formatki.
 3. Plik Pick&Place (współrzędne punktów, plik w formacie xls, xlsx, txt, doc) zawierający:
  1. współrzędne punktów referencyjnych (fiducial marks)
  2. desygnator np. R15,
  3. obudowa  ( np. 0805),
  4. współrzędne środka elementu,
  5. wartość elementu  np. 10k,
 4. nord

 5. Rysunki montażowe (dotyczące wszystkich etapów produkcji) w postaci plików jpg, pdf, png:
  1. z elementami SMD, dla strony TOP i BOTTOM,
  2. z elementami THT, dla strony TOP i BOTTOM, uwagi dotyczące montażu (klejenie, montaż na dystansie, krępowanie),
  3. rysunki montażu mechanicznego (skręcanie, nitowanie, montaż obudowy)

PCB większe niż 300 x 500 [mm] wymaga specjalnej ramy do nakładania pasty

 

§4. Zamówienia, termin realizacji.

 1. Kupujący będzie składał pisemne zamówienia (spełniające kryteria niniejszego OWW), które będą wysyłane drogą elektroniczną (mail), bądź na adres siedziby Nordes, bądź faksem.
 2. Kupujący w Zamówieniu zobowiązuje się podać następujące informacje:
  1. ilość zamawianych Modułów, przy czym, nie może ona być mniejsza niż określa to oferta,
  2. cenę jednostkową,
  3. numer oferty, na podstawie której opracował Zamówienie.
 3. Po przesłaniu przez Nordes potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz potwierdzonego terminu realizacji, strony stwierdzają, że dochodzi do zawarcia umowy na wykonanie usługowego montażu kontraktowego Modułów objętych zamówieniem.
 4. Jeżeli w potwierdzeniu nie jest podane inaczej, termin realizacji obowiązuje z oferty, której dotyczy Zamówienie.
 5. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem, treść Zamówienia przestaje wiązać Strony. Po ewentualnej akceptacje treści Potwierdzenia przez Kupującego, treść Zamówienia obowiązuje w treści ustalonej przez Strony.
 6. Zamówienie może obejmować następujące procesy:
  1. zakup komponentów i PCB,
  2. montaż SMT i THT,
  3. uzupełniający montaż mechaniczny,
  4. nakładanie powłok ochronnych,
  5. programowanie, testowanie i uruchamianie modułów,
  6. pakowanie i wysyłka.
 7. Realizacja OWW może opierać się na komponentach zakupionych przez Nordes. Nordes zobowiązuje się do załączenia do każdej przesłanej oferty listy komponentów przyjętych do wyceny zlecenia w postaci osobnego pliku w formacie xls, xlsx, pdf.
 8. Realizacja OWW może opierać się o komponenty powierzone przez Kupującego, wówczas komponenty dostarczane będą w oryginalnych opakowaniach z uwzględnieniem nadmiaru technologicznego.
  1. komponenty na taśmach z min. 30cm rozbiegiem, z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji technologicznej (BOM).
  2. komponenty na taśmach o rozmiarze 01005 i mniejsze, dostarczone na taśmiach o szerokości 8mm.
  3. komponenty w laskach z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji technologicznej (BOM).
  4. komponenty dostarczane w tackach z uwzględnieniem 0,5% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
  5. pozostałe komponenty z uwzględnieniem 1% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
  6. dopuszczalny współczynnik R (skręcenia/wygięcia) powierzonych obwodów drukowanych nie powinien przekraczać 0,25% (wg. normy IPC-TM-650, sekcja 2.4.22).
 9. Realizacja OWW może opierać się w części o komponenty zakupione przez Nordes a w części o komponenty powierzone przez Kupującego. W części dotyczącej komponentów zakupionych przez Nordes stosuje się postanowienia ust. 7, a w części komponentów powierzonych ust. 8.
 10. Nordes prowadzi magazyn komponentów wg. FIFO.

 

§5 Warunki dostawy, płatność.

 1. Kupujący ma możliwość odebrania Modułów osobiście w siedzibie Nordes. Jeżeli nie jest możliwy odbiór osobisty, Nordes zobowiązuje się do spakowania Modułów w sposób zabezpieczający je przez uszkodzeniem oraz do wysyłki na podany przez Kupującego adres. Opłata za wysyłkę jest doliczana do faktury VAT wg. informacji podanych w ofercie. Jeżeli nie jest podane inaczej, obowiązuje stawka 20zł netto za każdy karton do 25kg.
 2. Jeżeli indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej co do ilości wysyłanych Modułów, Nordes będzie wysyłał całą partię z Zamówienia jako jedna wysyłka.
 3. Dokumentem potwierdzającym wydanie/wysyłkę jest dokument WZ oraz w przypadku wysyłki list przewozowy firmy odpowiedzialnej za transport.
 4. Dokumenty z ust. 3 stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT, za zleconą usługę.
 5. Warunki płatności będą ustalane indywidualnie dla każdego z Klientów osobno, a potwierdzeniem ustaleń, będzie faktura VAT dołączona do wysyłki.
 6. Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności względem Nordes, wg. terminu oraz sposobu płatności wyszczególnionych na fakturze wystawionej do Zamówienia.
 7. Kupujący ma możliwość otrzymania faktury w następujących walutach: PLN, EUR, USD.
 8. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności Nordes ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
 9. Nordes zastrzega sobie prawo do opóźnienia wykonania zlecenia, jeżeli zajdą zmiany okoliczności niezależne od Nordes, takie jak np.: klęsko żywiołowe, zjawiska atmosferyczne utrudniające dostawy materiałów, katastrofy, zamieszki, strajki, działania wojenne lub inne, na które Nordes nie ma wpływu.

 

§6 Gwarancja i odpowiedzialność.

 1. Nordes udziela 6 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostarczenia Modułów do Kupującego. Gwarancja jest udzielana na poniższe składowe Zamówienia:
  1. wykonaną usługę montażu kontraktowego,
  2. komponenty dostarczone przez Nordes,
  3. pozostałe materiały użyte do montażu.
 2. Nordes nie bierze odpowiedzialności za jakość materiału powierzonego do wykonania OWW przez Kupującego.
 3. Reklamacja z jakiegokolwiek tytułu nie może wstrzymywać płatności za inne usługi/wyroby, które nie są reklamowane.
 4. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. W szczególnyhch przypadkach czas realizacji może się wydłużyć.

 

§7 Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają tylko wyroby wyprodukowane w Nordes.
 2. Okres reklamacyjny wynosi 6 miesięcy od daty odbioru wyrobu przez klienta.
 3. Nordes odpowiada za montaż wyrobu zgodny z dokumentacją dostarczoną przez klienta oraz komponenty użyte do produkcji wyrobu.
 4. Dział handlu przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne oraz realizuje odbiór wyrobu od klienta. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. nazwę wyrobu,
  2. ilość reklamowanych szt.,
  3. udokumentowaną przyczynę zgłoszenia wyrobu do reklamacji – opis, zdjęcia, informacja o komponentach do wymiany,
  4. numer zlecenia produkcyjnego, z którego pochodzi wyrób,
  5. wagę i wymiary przesyłki reklamacyjnej.
 5. Dział serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania wyrobu od klienta.
 6. Uszkodzenia elektryczne wynikające z użytkowania wyrobu w niewłaściwy sposób nie kwalifikują go do uznania reklamacji.
 7. Uszkodzenia mechaniczne powstałe u klienta nie kwalifikują go do uznania reklamacji.
 8. Uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny być udokumentowane i zgłaszane do Nordes w momencie wykrycia nieprawidłowości – domyślnie podczas doręczenia wyrobu do klienta.
 9. Kryteria oceny wad podczas rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego:
  1. Inspekcja optyczna potwierdza obecność zgłoszonych przez klienta defektów montażowych, uszkodzeń mechanicznych, wad estetycznych lub niezgodności wykonania z dokumentacją wyrobu.
  2. Klient zgłasza udokumentowane nieprawidłowe działanie komponentów elektronicznych, za których dostarczenie odpowiedzialne jest Nordes.
 10. Wyroby nie podlegające reklamacji mogą zostać zgłoszone do napraw w formie indywidualnie wycenionego zlecenia serwisowego.

 

Przebieg procesu reklamacyjnego

 1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego dział serwisu przechodzi do wykonania napraw. Jeśli otrzymany wyrób nie podlega reklamacji klient otrzymuje informację zawierającą uzasadnienie decyzji.
 2. Metody realizacji napraw:
  1. Odnośnie pkt. 9 a – wymiana uszkodzonych komponentów, naprawa defektów montażowych, poprawienie estetyki wyrobu, usunięcie niezgodności z dokumentacją.
  2. Odnośnie pkt. 9 b – wymiana wadliwych komponentów w oparciu o dokładne wskazania klienta.
 3. Jeśli komponenty potrzebne do wykonania napraw nie są dostępne w momencie rozpatrywania reklamacji klient zostanie poinformowany o przybliżonym terminie i powodzie opóźnień realizacji zlecenia reklamacyjnego.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją zleceń zgodnie z OWW, będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Nordes.