Firma dąży do nawiązania długoterminowej współpracy z Klientami poprzez budowanie zaufania oraz spełnianie nawet najwyższych wymogów i standardów stawianych przez zleceniodawcę. Wszystkie działania firmy są zorientowane na dostarczenie usług najwyższej jakości przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

  • Utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
  • Ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie
  • Postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy
  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą EN ISO 9001:2015

Polityka jakości tworzy ramy do ustanawiania celów jakościowych, jest odpowiednia do celu istnienia organizacji i jej kontekstu oraz wspiera jej strategiczny kierunek.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.