KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nordes Sp. z o.o., adres: ul. Pełczynska 113, 51-180 Wroclaw, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Wroclawia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000394159, NIP: 899-272-70-04 REGON 021678355, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej: Nordes” , „administrator”).

 

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie firmy Nordes a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem: nord@nordes.com.pl

 

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:
 • imię, nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu, numer fax,
 • numery: NIP, REGON, KRS,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacje o płatnościach i zadłużeniu.
 • imiona rodziców kandydata,
 • data urodzenia,,
 • wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • marketingu bezpośredniego,
 • realizacji zawartych z Nordes umów,
 • wykonania ciążących na Nordes obowiązków prawnych (w szczególności: rekrutacja i zatrudnianie pracowników, obługa klientów – wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 

 1. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są (odpowiednio):
 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nordes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Nordes – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nordes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nordes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: uprawnieni pracownicy administratora, przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany raz poddane profilowaniu.
 5. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
 6. partnerzy handlowi administratora.
 7. formularz kontaktowy na stronie administratora.